ieškoti

Edukaciniai veiksniai, darantys įtaką racionalaus sprendimo stoti į universitetą sėkmei

Technorama 2018

Autorius: Andrius Eidimtas

Vadovė: prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė

Aprašymas:

Darbo pristatymas

Šis disertacinis darbas skirtas išsiaiškinti, kokie edukaciniai veiksniai veikia stojančiųjų į universitetą racionalų sprendimą pasirenkant studijų programą ir universitetą. Racionalus sprendimas renkantis studijas reiškia, kad būsimas studentas nuolat renka informaciją apie norimas studijas, iš anksto nustato realius tikslus, svarsto ir lygina galimus pasirinkimus, numato pasekmes ir tik tada priima sprendimą. Deja, dar daug besirenkančiųjų kur ir ką studijuoti priima spontaniškus, o ne racionalius, apsvarstytus sprendimus.

Kokie edukaciniai veiksniai sąlygoja racionalius sprendimus? – tai aktualus ir tyrimo reikalavęs klausimas.

Tyrimas buvo atliktas laikantis šių sąlygų: a) minėtų edukacinių veiksnių modelis buvo grindžiamas, tiriant tik tuos stojančiuosius, kuriems šis sprendimas atvėrė kelią į pasirinktą programą ir universitetą, t. y., šie jaunuoliai įstojo studijuoti ir tyrimo metu sėkmingai studijavo; b) buvo apsiribota tik tais racionaliais sprendimais, kurie sąlygojo technologijos ir fizinių mokslų studijų programų pasirinkimą.

 

Šio darbo rezultatai:

  1. Bendrasis racionalaus sprendimo (proceso) stoti į universitetą veiksnių modelis (BRASUVEIK).
  2. Racionalių sprendimų studijuoti technologijos ir fizinius mokslus veiksnių modelis RASTUTEFIVEIK.
  3. Empiriškai išryškinti Racionalius sprendimus studijuoti technologijos ir fizinius mokslus ir jiems įtaką darančių veiksnių ypatumus.

 

Modelių pristatymas:

Bendrasis racionalaus sprendimo (proceso) stoti į universitetą veiksnių modelis (BRASUVEIK)

Bendrasis racionalaus sprendimo (proceso) stoti į universitetą veiksnių modelis pagrįstas atliekant daugiau nei 200 mokslinių šaltinių analizę ir taikant modeliavimą. Racionalaus sprendimo procesą sudaro trys etapai: a) poreikio studijuoti išryškėjimas; b) informacijos, kur ir ką studijuoti, paieška; c) svarstymas priimant sprendimą. Šiuose etapuose besirenkančiajam kur ir ką studijuoti  nuolat daro įtaką 4 veiksnių (edukacinių, ekonominių, informacinių ir demografinių) grupės.

BRASUVEIK modelis yra laikomas bendruoju modeliu todėl, kad jis nėra specializuotas racionaliems sprendimams studijuoti konkrečias studijų programas. Tam, kad būtų galima sukonstruoti labiau specializuotus modelius, reikia atlikti konkrečių racionalius sprendimus priėmusiųjų ir sėkmingai įstojusiųjų pirmuoju pasirinkimu empirinius tyrimus.

Racionalių sprendimų studijuoti technologijos ir fizinius mokslus veiksnių modelis (RASTUTEFIVEIK)

RASTUFIVEIK modelis buvo sudarytas teoriškai pagrįsto BRASUVEIK modelio pagrindu, jį konkretizavus empirinio tyrimo, akcentavusio racionalius technologijos ir fizinių mokslų studijų pasirinkimo sprendimus, rezultatais. Taikant apklausos raštu metodą buvo tirta 440 studentų, juos paprašius rekonstruoti jų racionalių sprendimų, kur ir ką studijuoti, kelią ir patį sprendimų priėmimą. Šiame modelyje išryškėjo penkios esminės integruotų veiksnių grupės, veikusios visus tris racionalaus sprendimo priėmimo etapus (poreikio išryškėjimą; informacijos, kur studijuoti, paiešką; svarstymą, priimant sprendimą). Didžiausia veiksnių įtaka pasireiškia informacijos apie studijas paieškos metu. Kiekvienoje iš šių penkių grupių dominavo konkretūs edukaciniai veiksniai.

PRITAIKYMAS

Gauti rezultatai, jei į juos atsižvelgia švietimo politikai, universitetai, mokyklos, gali leisti žymiai padidinti stojančiųjų, priėmusių racionalius,
apgalvotus sprendimus studijuoti technologijos ir fizinius mokslus bei rimtai pasirengusių šioms studijoms, skaičių.

Duration:
2016 - 2016